ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en de privacy – verklaring. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en deze privacy – verklaring, dient u zich te onthouden van het gebruik van deze website. U bevestigt dat u minstens 18 jaar bent. Als u jonger bent, bevestigt u toestemming te hebben van uw ouders of uw voogd. JMC Drinks heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden op deze site of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking zeven dagen na de bekendmaking, tenzij in die bekendmaking een andere datum is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, ongeacht of zij geregistreerd zijn. Geregistreerde gebruikers die niet – geregistreerde gebruikers toelaten gebruik te maken van de diensten op deze website, moeten deze laatsten over deze voorwaarden informeren. Zij zijn er eveneens voor verantwoordelijk dat deze niet – geregistreerde gebruikers deze voorwaarden naleven.

 

  1. Doel van de website

De website http://jmcdrinks.be/ een zoekmachine waarmee u de contactgegevens en informatie van drankenhandelaars en -leveranciers kan opzoeken. U hebt tevens de mogelijkheid uw contactgegevens door te geven aan deze drankenhandelaars en –leveranciers en kan hen ook rechtstreeks contacteren via de op de website vermelde contactgegevens. De website biedt daarnaast bijkomende diensten aan als het ontvangen van de nieuwsbrief of de maandelijkse folder, het deelnemen aan wedstrijden,…

 

  1. Toegang tot de website

JMC Drinks geeft u toelating tot gebruik van deze website overeenkomstig deze voorwaarden. Als u zich registreert, verbindt u zich ertoe correcte en volledige informatie op te geven. Indien u de voorwaarden niet naleeft, dan zal u de toegang tot de website ontzegd worden. In dat geval zal tevens een nieuwe registratie geweigerd worden.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op het op deze website gepubliceerde materiaal (bv. afbeeldingen, teksten, lay-out, foto’s, filmpjes, software,…) zijn eigendom van JMC Drinks of met toestemming van derden gebruikt. U kan deze informatie bekijken en downloaden voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van deze website of van het via deze website gepubliceerde materiaal, op eender welke wijze, is evenwel verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van JMC Drinks. De namen, logo’s en symbolen gebruikt op deze website zijn merknamen en/of handelsnamen. U kan deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toelating van JMC Drinks.

 

  1. Gebruik van deze website

Wanneer u deze site gebruikt, stemt u ermee in dat u zich zal gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend internetgebruiker kan verwacht worden. U zal bij gebruik de wettelijke regels en algemene gedragsregels zoals Nettiquette http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette in acht nemen. Verder verklaart u zich akkoord de volgende regels na te leven: U zal de informatie waartoe u toegang krijgt, niet wederrechtelijk gebruiken. U verzendt geen materiaal dat beledigend, lasterlijk, bedreigend, ongepast, onrechtmatig bekomen, discriminerend, in strijd met de openbare orde en de goede zeden of op enige andere wijze in strijd met de wet is. U zult andere gebruikers niet beledigen, stalken, op ongepaste wijze benaderen en/of op andere wijze lastig vallen. U zult andere gebruikers ook niet benaderen met commerciële motieven. U zal geen publiciteit verzenden. U zal geen informatie ongewenst verspreiden, zoals kettingbrieven, spam en andere. U gebruikt het systeem niet met het doel het netwerk of andere gebruikers te schaden. U verstuurt geen bestanden die virussen bevatten of enig technisch defect hebben of op enige wijze de werking van computers, servers en dergelijke schaden. JMC Drinks kan uw bericht van haar website verwijderen indien het in strijd is met hoger vermelde regels. JMC Drinks kan u tevens de toegang als gebruiker ontzeggen, indien u de hoger vermelde regels niet naleeft. JMC Drinks is niet verplicht u voorafgaandelijk in gebreke te stellen of deze uitsluiting te rechtvaardigen. U vrijwaart JMC Drinks hoofdelijk voor alle aanspraken van derden door of ingevolge een handeling die u gesteld hebt of een bericht dat u verzonden hebt via de website. U zal JMC Drinks volledig schadeloos stellen, met inbegrip van door JMC Drinks opgelopen kosten van juridische bijstand, indien de betreffende aanspraken gegrond zouden zijn. Het is mogelijk dat JMC Drinks uw naam en email-adres doorgeeft aan de politionele of gerechtelijke autoriteiten indien zij onwettig gedrag op de website aan het onderzoeken zijn. Indien u zelf vaststelt dat een gebruiker de regels niet respecteert, dient u dit te melden op carine@jmcdrinks.be. JMC Drinks kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker.

 

  1. Hyperlinks

De website van JMC Drinks kan links bevatten naar andere websites, aangebracht door de drankenhandelaars en -leveranciers. JMC Drinks controleert deze websites niet. Evenmin controleert zij de informatie die deze bevatten. JMC Drinks kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. JMC Drinks kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data van deze websites. U kan een hyperlink op uw website leggen naar de onthaalpagina van de website van JMC Drinks. Elke link moet rechtstreeks verwijzen naar de onthaalpagina. Links met andere pagina’s zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toelating van JMC Drinks. De website die de hyperlink bevat, moet volledig verdwijnen en het URL adres van JMC Drinks moet duidelijk en als enige zichtbaar zijn. JMC Drinks is in geen geval verantwoordelijk voor informatie die vermeld wordt op websites die naar de website van JMC Drinks verwijzen.

 

  1. Beperking van de aansprakelijkheid

JMC Drinks heeft deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. JMC Drinks kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website aangeboden informatie of diensten of door eventuele fouten, nalatigheden of onvolledigheden op deze website. Ook fouten, defecten, pannes of enige andere afwijking in de elektronische verlening van diensten via deze website geven onder geen beding recht op enige vergoeding van JMC Drinks. Indien u van mening bent dat er sprake is van onjuiste informatie, vergissingen of nalatigheden, kan u steeds contact opnemen met JMC Drinks: carine@jmcdrinks.be.

 

  1. Verwerking van persoonsgegevens

JMC Drinks en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.

 

  1. Varia

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze voorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden geldt als schriftelijk bewijs. Ingeval van een mogelijk geschil, zullen partijen trachten dit in der minne te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zullen enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd zijn, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden. Bijkomende informatie kan steeds verkregen worden via carine@jmcdrinks.be